เชิญชวนเข้าเว็บไซต์

สนับสนุน Global 4/14 Day โดยใช้ Social Media ต่างๆเช่น Facebook เชิญชวนผู้คนนับล้านมาร่วมกันอธิษฐาน